Novosti

Oglas

7. travnja 2015.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA:023-01/15-01/8

URBROJ:2214-01-15-380-01

Tel./Faks: 049 377 489

e-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr

Pregrada, 07.4.2015.

Na temelju čl. 47. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada objavljuje

 

OGLAS

za prijam stručnog/e  prvostupnika/ice predškolskog odgoja (odgojitelja/ice) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i

Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)

– Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,94/13.)

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.

94/13.)

– Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 15.4.2015. na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – Oglas za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Gordana Krizmanić, prof.