Novosti

Natječaj za odgojitelja

9. lipnja 2015.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA: 023-01/15-01/13

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Pregrada, 09.6.2015.

 

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Naša radost“ Pregrada  raspisuje se 

NATJEČAJ

 za ODGOJITELJA/ICU – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

 Uvjeti: Prema čl. 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
  • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • Životopis

Prijave  s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1 – za Natječaj

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana

09.6.2015. godine.

RAVNATELJICA

Gordana Krizmanić