Novosti

Natječaj – odgojitelj

25. travnja 2016.

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada
Tel./Faks: 049 377 489
e-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr

KLASA:023-01/16-01/8
URBROJ:2214-01-16-380-01

Pregrada, 25.04.2016.

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog Upravno vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada raspisuje se

NATJEČAJ

za ODGOJITELJA/ICU – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, najduže do 31.05.2016. ( zamjena za bolovanje)

Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
– Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,94/13.)
– Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno  čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. 94/13.), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
– Elektronički zapis o  radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO)
– Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 02.05.2016. god. na adresu: Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – za Natječaj.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 25.04.2016. god.

Ravnateljica:
Gordana Krizmanić, prof.