Novosti

REZULTATI UPISA U ODGOJNO – OBRAZOVNU 2019./2020. GODINU

17. lipnja 2019.

Temeljem čl. 13. Pravinika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pregrade od 12.06.2019. god. KLASA: 601-01/19-01/10, URBROJ: 2214/01-01-19-4 na Odluku o prijedlogu plana upisa koju je donijelo Upravno vijeće vrtića dana 31.5.2019. god. KLASA: 601-04/19-01/11 URBROJ: 2214-41-02-19-01, objavljuju se slijedeći

REZULTATI UPISA 2019.-2020.

Temeljem članaka 14. Pravilnika o upisu djece  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

VAŽNA NAPOMENA:

Roditelji djece čiji su Zahtjevi prihvaćeni bit će tijekom srpnja telefonski obaviješteni o terminu inicijalnog razgovora.