browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dokumenti

 

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske Narodne novine br.:
56/1990135/19978/1998 – pročišćeni tekst113/2000124/2000 – pročišćeni tekst28/200141/2001- pročišćeni tekst55/2001 -ispr.76/201085/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Narodne novine br.:
10/1997107/2007,
94/2013 i 98/2019
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/199329/1997,
47/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Narodne novine br.:
22/2013U-I-351/2016 i 64/2018
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine, br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine, br.:
115/2016
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/2015 i 70/19
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Narodne novine br.:
151/2004
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Obiteljski zakon Narodne novine br.:
103/2015
Zakon Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Narodne novine br.:
96/2003 i 33/2005
Zakon Zakon o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine br.:
67/200848/201074/2011,
80/2013158/201392/2014,
64/2015108/2017 i 70/2019
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Narodne novine br.:
51/2000
Kurikulum Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Narodne novine, br.:
05/2015
Pravilnik Pravilnik o upisu djece 2022. Preuzmite pravilnik:
Preuzmi
Pravilnik Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole Narodne novine br.:
107/2014
Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
133/1997
Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima Narodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja Narodne novine br.:
134/1997
Pravilnik Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
83/2001
Pravilnik Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću Narodne novine br.:
114/2002 i 63/2019
Pravilnik Pravilnik o sigurnosti igračaka Narodne novine br.:
83/201438/201535/201750/2018 i 60/2019
Pravilnik Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Narodne novine br.:
62/2014
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca Narodne novine br.:
100/2008 i 20/2009
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
objavljeno
6. veljače 2020.
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.:
8/20177/2017,
129/2017 i 18/2019
Ostalo Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe Narodne novine br.:
63/08 i 90/2010
Ostalo Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
Ostalo Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima Narodne novine br.:
105/200255/2006 i 121/2007
Ostalo Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000.
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000
Ostalo Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću Prosvjetni vjesnik, godina II.,
broj 2., Zagreb 17.4.2000.
Ostalo Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
Ostalo Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998

Comments are closed.


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015