Novosti

Oglas za upis djece

25. svibnja 2015.

DJEČJI VRTIĆ «NAŠA RADOST»

Ul. STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218  PREGRADA

KLASA: 601-01/15-01/42

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Pregrada, 25.5.2015.

Temeljem  članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  te članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Naša radost» Pregrada, s danom  25.5.2015.godine, objavljujemo

O  G  L  A  S

za upis djece rane i predškolske dobi u

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada za

odgojno – obrazovnu 2015./2016. godinu

u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu

koja do 31.8.2015. godine navršavaju godinu dana pa do

 1. godine (odnosno do polaska u školu)

Prednost pri upisu imaju djeca s područja Grada Pregrade.

Ukoliko podnositelj prijave (zamolbe) nema prebivalište na području Grada Pregrade, obvezan je dostaviti suglasnost matične općine ili grada o sufinanciranju primarnog programa za svoje dijete. U suprotnom je suglasan da će snositi puni iznos ekonomske cijene.

Podnositelj prijave (zamolbe) dužan je dostaviti isprave o ispunjavanju kriterija za ostvarivanje  prednosti pri upisu, prema čl. 3. Pravilnika o upisu djece,

 1. Zamolbu za upis djeteta (obrazac u vrtiću i na web str. vrtića))
 2. Rodni list djeteta
 3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja.
 4. Potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja ( ili kopija osobne

iskaznice roditelja)

 1. Potvrdu o uzdržavanju djeteta ( ukoliko je dijete uzeto na uzdrža-

vanje.

 1. Potvrdu da je roditelj invalid domovinskog rata.
 2. Potvrdu ili ispravu iz koje je vidljivo da se upisuje dijete

samohranog roditelja ( ili dr. dokumentaciju Centra za socijalnu

skrb).

 1. Zdravstvenu dokumentaciju djeteta s teškoćama u razvoju.
 2. Potvrdu o primanju dječjeg doplatka.
 3. Ostalu potrebnu dokumentaciju (naknadno) na zahtjev

Komisije za upis.

Prednost pri upisu imaju (djeca s područja Grada Pregrade):

– djeca bez roditelja ili zanemarenog roditeljskog staranja,

– djeca uzeta na uzdržavanje,

– djeca roditelja – invalida Domovinskog rata,

– djeca koja žive s jednim roditeljem ili oba zaposlena roditelja,

– djeca koja žive s teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima,

– djeca kojih roditelji privremeno rade u inozemstvu, a zbog odgojnih

mogućnosti i uvjeta u obitelji neophodno im je ostvarivanje

cjelovitog programa,

– djeca u godini prije polaska u školu  (osnovnu),

– djeca iz obitelji s troje ili više djece,

– djeca s teškoćama u razvoju,

– djeca samohranih roditelja,

– djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za upis djece je 10 dana , tj. do

03.6.2015. godine.

Nakon 15 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis

djece, Komisija će objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči Dječjeg

vrtića i  oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Ravnateljica:

Gordana Krizmanić, prof.