Novosti

Oglas za prijem ekonomista na stručno osposobljavanje za rad

6. srpnja 2015.

Na temelju čl. 47. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada objavljuje

OGLAS

za prijam stručnog/ne  prvostupnika/ice ekonomista (VŠS) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)

– Uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07.,94/13.)

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.)

– Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 14.7.2015.g. na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – Oglas za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnateljica: Gordana Krizmanić, prof.