Novosti

Natječaj

24. kolovoza 2015.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218 PREGRADA

Klasa: 023-01/15-01/20

Urbroj: 2214-01-15-380-01

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA  «NAŠA RADOST» PREGRADA

raspisuje   NATJEČAJ  za :

–  stručnog suradnika – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila m/ž – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno  radno vrijeme (4 sata dnevno-20 sati tjedno) do 31.12.2015.

UVJETI: završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste i dr. uvjeti prema čl. 24,.čl. 25.,čl. 26., i čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 94/13.)

PRIJAVE  s potrebnom dokumentacijom dostavite u roku  osam dana od objave na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «NAŠA RADOST» PREGRADA,  Škreblinova 1, 49218  Pregrada.

Pregrada, 24.8.2015.