Novosti

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U ODGOJNO-OBRAZOVNU 2017./2018. GODINU

25. travnja 2017.

DJEČJI VRTIĆ «NAŠA RADOST»
Ul. STJEPANA ŠKREBLINA 1
49218 PREGRADA
KLASA: 601-01/17-01/45
URBROJ:2214-01-17-380-01

Pregrada, 25.4.2017.

Temeljem članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Naša radost» Pregrada, s danom 25.4.2017. godine, objavljujemo

N A T J E Č A J
za upis djece rane i predškolske dobi
radi ostvarivanja redovitog programa u
odgojno – obrazovnoj 2017./2018. godini

u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 31.8.2017. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).

Prednost pri upisu u redoviti program ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem ima prebivalište na području Grada Pregrade prema slijedećem redoslijedu:

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
3. djeca čija su oba roditelja zaposlena,
4. djeca s teškoćama u razvoju,
5. djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji,
6. djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
7. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
8. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po navedenim točkama, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:
1. vrijeme čekanja na listi za upis u DV „Naša radost“ po natječajima iz prethodnih godina,
2. roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete,
3. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teške bolesti članova obitelji)
4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
5. socijalni status obitelji.

Prednost pri upisu djece sukladno navedenim prioritetima primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta DV „Naša radost“ Pregrada.

Uz zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) prilaže:

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju
djeteta
2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
3. dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave
(preslika osobnih iskaznica ili uvjerenje o mjestu prebivališta),
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8.
ovog Pravilnika,
5. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg
područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela). Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

Zahtjev i navedenu dokumentaciju za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 15.svibnja 2017. godine.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva i dr. dokumentacije Komisija će, prema Planu upisa koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama Vrtića i Grada.

Ravnateljica:
Gordana Krizmanić, prof.