Novosti

NATJEČAJ za SPREMAČICU

23. siječnja 2015.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“PREGRADA

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA: 023-01/15-01/3

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Pregrada, 23.01.2015.

 

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Naša radost“ Pregrada  raspisuje se

 NATJEČAJ

za SPREMAČICU – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

 Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

               Probni rad u trajanju od mjesec dana.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

–        Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

–        Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)

–        Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno  članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka

–        Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–        Životopis

 Prijave  s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1 – za Natječaj

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana  23.01.2015. god.

 

RAVNATELJICA

Gordana Krizmanić