Novosti

Natječaj za radno mjesto DOMAR/LOŽAČ

11. veljače 2016.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada
KLASA: 023-01/16-01/2
URBROJ: 2214-01-16-380-01
Pregrada, 11.02.2016.

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Naša radost“ Pregrada raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto DOMAR/LOŽAČ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme,
(3 sata tjedno)

Uvjeti: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada:
SSS tehničke struke
položen ispit za ložača centralnog grijanja
položen vozački spit „B“ kategorije
1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
Dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)
Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
Preslika vozačke dozvole
Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda zmirovinsko osiguranje)
Životopis

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1 – za Natječaj
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 11.02.2016. god.

                                                                                                                                          RAVNATELJICA
Gordana Krizmanić