Novosti

NATJEČAJ

23. svibnja 2016.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“
Stjepana Škreblina 1
49218 Pregrada
KLASA: 023-01/16-01/13
URBROJ: 2214-01-16-380-01
Pregrada, 23.05.2016.

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Naša radost“ Pregrada  raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto STRUČNI SURADNIK (psiholog, pedagog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno)

Uvjeti: Prema čl. 24., 25., 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada

  • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički sudij odgovarajuće vrste
  • položen stručni ispit
  • probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
  • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • Životopis

Prijave  s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1 – za Natječaj
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 23.05.2016. god.

RAVNATELJICA
Gordana Krizmanić