Novosti

Natječaj

22. prosinca 2015.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

KLASA: 023-01/15-01/28

URBROJ: 2214-01-15-380-01

Pregrada, 22.12.2015.

 Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „ Naša radost“ Pregrada  raspisuje se

 NATJEČAJ

 za radno mjesto DOMAR/LOŽAČ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme,  (3 sata tjedno)

 Uvjeti: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada:

 • SSS tehničke struke
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja
 • položen vozački spit „B“ kategorije
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • Dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (preslika)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
 • Preslika vozačke dozvole
 • Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Životopis

 Prijave  s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1 – za Natječaj

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana

22.12.2015. god.

RAVNATELJICA:

Gordana Krizmanić