Novosti

N A T J E Č A J za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2020./2021. godini

11. svibnja 2020.

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218  PREGRADA

KLASA: 601-01/20-01/25

URBROJ: 2214-41-01-20-01

Pregrada, 11.5.2020.

Temeljem  članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, s danom  11.5.2020. godine, objavljujemo

 

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi

radi ostvarivanja redovitog programa  u

odgojno – obrazovnoj 2020./2021. godini

 

u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 31.8.2020. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).

Prednost pri upisu u redoviti program ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem ima prebivalište na području Grada Pregrade prema slijedećem redoslijedu:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 3. djeca čija su oba roditelja zaposlena,
 4. djeca s teškoćama u razvoju,
 5. djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji,
 6. djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi,
 7. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
 8. 8. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

 

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po navedenim točkama, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. vrijeme čekanja na listi za upis u DV „Naša radost“ po natječajima iz prethodnih godina,
 2. roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete,
 3. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teške bolesti članova obitelji)
 4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 5. socijalni status obitelji.

 

Uz zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) prilaže:

 

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju

djeteta

 1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
 2. dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave

(preslika osobnih iskaznica  ili uvjerenje o mjestu prebivališta),

 1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
 2. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg

područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

 

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

 

 1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
 2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 3. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja
 4. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).
 5. za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 6. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 7. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 8. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

 

Prednost pri upisu djece  primjenjuje se u slučaju većih potreba  za upis djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

 

Zahtjev i navedenu dokumentaciju  za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 25. svibnja 2020. godine osobno (ubaciti zatvorenu kovertu sa Zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom) ili poštom na adresu uz obaveznu naznaku na koverti:

 

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

KOMISIJA ZA UPIS DJECE

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218  PREGRADA

 

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

 

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva i dr. dokumentacije, Komisija će, prema Planu upisa koji donosi  Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

 

Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Pregrade.

 

                                                                    Ravnateljica:

                                                          Gordana Krizmanić, prof.

NAPOMENA:

 

Zahtjev možete preuzeti na direktno na linku:

 

https://dvnasaradost.hr/wp-Continental/uploads/2014/05/Zahtjev-za-upis-2020.pdf

 

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2019. godine do svibnja 2020. godine, tj. prije  datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (potvrde o zaposlenju roditelja i potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja trebaju biti izdane u tijeku natječajnog postupka)