PRIVREMENI rezultati upisa djece za 2024-2025

Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada

Stjepana Škreblina 1

49218 Pregrada

Pregrada, 10.6.2024.

Temeljem čl. 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada i suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pregrade od 14.6.2023. god. KLASA: 601-01/22-01/19 URBROJ: 2140-5-01-22-03 na Odluku o prijedlogu plana upisa koju je donijelo Upravno vijeće vrtića dana 20.2.2024. god. KLASA: 601-04/24-01/4, URBROJ: 2214-41-02-24-2 objavljuju se sljedeći:

REZULTATI UPISA DJECE

U DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA U ODGOJNO – OBRAZOVNU

2024./2025. GODINU

  1. PRIHVAĆENI ZAHTJEVI (djeca koja se upisuju u rujnu 2024.)

RB

ŠIFRA ZAHTJEVA

BROJ BODOVA

 

51

35

 

85

25

 

64

24

 

7

23

 

54

21

 

89

20

 

86

20

 

22

18

 

3

16

 

36

15,1

 

43

15

 

45

15

 

100

15

 

32

14,1

 

8

13

 

69

13

 

67

12

 

4

12

  

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – lista čekanja

RB

ŠIFRA ZAHTJEVA

BROJ BODOVA

 

80

12

 

50

10,2

 

1

10,1

 

13

10,1

 

102

10,1

 

77

10,1

 

14

10,1

 

53

10,1

 

26

10,1

 

59

10,1

 

94

10,1

 

47

10,1

 

90

10

 

93

10

 

25

10

 

79

10

 

30

10

 

112

10

 

98

10

 

60

10

 

62

10

 

41

10

 

63

10

 

37

10

 

72

10

 

44

10

 

49

10

 

27

10

 

23

10

 

61

10

 

78

10

 

108

10

 

75

10

 

38

10

 

107

10

 

10

10

 

15

10

 

12

10

 

48

10

 

16

10

 

55

9,2

 

24

8

 

5

5

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti (čekanja), te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Temeljem članaka 14. Pravilnika o upisu djece  i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada roditelj djeteta (skrbnik, budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.8.2024.

ŠIFRA ZAHTJEVA

6

65

106

35

20

82

110

33

115

76

56

18

58

9

28

103

31

71

106

87

81

109

57

42

92

83

96

21

97

88

29

2

116

68

99

*Djeca koja će 31.8.2024. biti mlađa od godinu dana nisu ostvarila bodove sukladno objavljenom natječaju

  1. ODBIJENI ZAHTJEVI – druge općine i gradovi

ŠIFRA ZAHTJEVA

118

114

101

117

73

119

111

11

34

39

19

70

*Zahtjevi iz drugih općina i gradova nisu bodovani, a ostvaruju pravo upisa isključivo ukoliko se prethodno upišu sva djeca iz područja grada Pregrade (lista za upis, odbijeni zahtjevi – lista čekanja, odbijeni zahtjevi – djeca s područja grada Pregrade mlađa od godinu dana s danom 31.8.2024.)

ČLANOVI KOMISIJE:

Nikolina Šoštarić Tkalec  

Lucija Števinović        

Klara Bračun