E-upisi 2024

Temeljem  članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada od 14.12.2022. godine (KLASA:601-04/22-01/34, URBROJ:2214-41-02-22-08), članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada od 14.12.2022. godine (KLASA:012-04/22-01/6, URBROJ:2214-41-02-22-02), a sukladno Planu upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u odgojno-obrazovnoj 2024./2025. godini, s danom 7.5.2024. godine, objavljujemo

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi 

radi ostvarivanja redovitog programa  u

odgojno – obrazovnoj 2024./2025. godini

u cjeloviti 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 31.8.2024. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).

Zahtjev i navedenu dokumentaciju  za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose u periodu od 9.5.2024. godine do 17.5.2024. godine do 12,00 h putem aplikacije e-Građani Ukoliko roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) nije u mogućnosti koristiti navedenu aplikaciju, Zahtjev se može predati osobno u računovodstvu vrtića.

Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić u kojem se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Prednost pri upisu u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Prednost pri upisu u redoviti program ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem ima prebivalište na području Grada Pregrade (osim za dijete bez oba roditelja) prema slijedećim kriterijima:

djeca samohranih roditelja,

djeca iz jednoroditeljske obitelji,

djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili  odgovarajuće roditeljske skrbi djeca

djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 

djeca čija su oba roditelja zaposlena,

djeca čiji je jedan roditelj zaposlen             

djeca roditelja koji primaju dječji doplatak           

djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete

djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,             

Roditelji djeteta koji ima status redovnog studenta (učenika) izjednačen je sa zaposlenim roditeljem u pogledu ostvarivanja prava na prednost pri upisu djeteta u vrtić.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi. 

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu odgojno-obrazovnu skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama te djeca koja se nađu u iznimnim okolnostima (smrt jednog roditelja i sl.) ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju preporuke Centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može ponuditi.  

Ukoliko više roditelja ostvaruje pravo prioriteta po navedenim točkama, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i kriterijima:

vrijeme čekanja na listi za upis u DV „Naša radost“ Pregrada po natječajima iz prethodnih godina,

roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete – za svako dijete

zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teške bolesti članova obitelji)

status podstanara, stan u nužnom smještaju,

Uz zahtjev za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) prilaže dokumentaciju izdanu u tijeku natječajnog postupka (u periodu od 9.5.2024. do 17.5.2024. godine):

rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, ili presliku osobne iskaznice ukoliko je dijete ima

dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave     

(preslika osobnih iskaznica  ili uvjerenje o mjestu prebivališta), 

dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu 

suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg   područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

Korisnici usluga dužni su dostaviti Vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

za dijete samohranog roditelja – dokazi  o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, 

za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) pravomoćna presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje od nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete 

za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje  o priznatom statusu,

za dijete čiji je roditelj zaposlen – elektronički zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjiga), izdano u tijeku natječajnog postupka, za svakog roditelja

za dijete redovnog studenta (učenika) – potvrda o statusu redovnog studenta (učenika), izdana u tijeku  natječajnog postupka,

za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu

za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18. godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, 

za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, 

za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela),

za člana obitelji s invaliditetom i/ili teškom bolesti – medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela,

za status podstanara ili stan u nužnom smještaju – ugovor o najmu, potvrda o dodjeli nužnog smještaja

Prije upisa u dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetovog ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra/zdravstvena voditeljica i ravnateljica).

Prednost pri upisu djece  primjenjuje se u slučaju većih potreba  i interesa za upis djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva i dr. dokumentacije, Komisija će, prema Planu upisa koji donosi  Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama Dječjeg vrtića.

Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Pregrade.                                                          

RAVNATELJICA:

 Natalija Vrhovski

NAPOMENA:

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2023. godine do svibnja 2024. godine, tj. prije  datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (sva dokumentacija treba biti izdana u tijeku natječajnog postupka)

Korisničke upute, prijava u e-građani i Pravilnik o upisu nalaze u rubrici UPISI/ISPISI